注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青岛宁夏路小学2009级1班

博爱文明,乐学善思;超越自我,体验成功

 
 
 

日志

 
 

看拼音写词语(四下全册)  

2013-06-19 17:26:37|  分类: 学习园地 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

zhí shù    gōu qú   huí dàng      yīn fú     bǎn tú     guāi qiǎo

 

míng mèi    chéng dù   zhèng zhòng  zhǎng wò  zhàn dìng   gū  jì

 

dà gài     guī lǜ      jùn qiào     huó pō   jī ling    dàng yàng

 

làn màn    lüè guò   ǒu ěr     yuán yùn     yìng chèn   pò suì 

 

xiān yàn    yān yǔ    lóu tái      jǐǔ qí    tōu xián   lán yāo  cuī cù

 

shēng shū  tú àn    gǎn chù    gōng kè     m ián yán     sī  xù  

 

qǐ  fā      yōu yǎ   jiào xùn     xīn shì     tǎn kè   chāo guò       

 

jūn yún     jiān gù    jī yì  tuī jiàn     zhǔn xǔ  cí zhí    hé shì

 

jiē tì       shèn zhòng     ān wēi      yì wài   xiān měi    wù bì       

 

huí wèi     nán miǎn    shèng qíng     wéi fàn    xiào lǜ   xián shú

 

jǐ yǔ     jiān cè     pí bèi    tōng chàng   bó dòu   láo lèi     fān qié

 

máng tóng      tiān shǐ     qīng cuì   shū cài     juān xiàn    qīn qiè

máng lù    shòu xiǎo  yǎng miàn   zé guài      bó zi      bì yǎn     

 

lún liú    mēn rè   kuàng dì    qín láo    tǎo yàn     chōng kuǎ

 

tōng xiǎo    cuī cù   shū  hu   tǔ rǎng    yāo qǐng    dài màn   

 

cāi xiǎng    hào qí  fàn làn chéng zāi   hú pàn   xiōng pú  chàn dòng    

 

zhǎo zé   xiōng měng     tā xiàn   biān yuán    jié shù      bù shèn

 

shù guān    dài jià    zhǎ yǎn      wǎn xī     suí jí     chōng shuā

 

è liè   shà shí      sì nüè    cū zhuàng    chóng jìng   zhān yǎng    

 

chóu mì    bǎo chí     jì niàn   fù jìn    xiān ruò     jīng què

 

mì mì xīn mǎn yì zú    wú kě nài hé   rì yè cāo láo   huǎng rán dà wù   

 

chū chū máo lú    cái huá héng yì   liào shì rú shén   dǎn dà xīn xì

guó

 
 


jū gōng jìn cuì   sǐ ér hòu yǐ  dú mù nán zhī  huí tiān wú lì  kē jiào xīng

 

 
 


wēi bù zú dào  jī huǐ rén wáng  qīng ér yì jǔ qiǎn cháng zhé zhǐ 

hú lún tūn zǎo   fú guāng lüè yǐng  bú shèn liǎo liǎo     tiān dào chóu qín

 

shú néng shēng qiǎo xún gēn wèn dǐ wú suǒ bù xiǎo   sān gù máo lú   

 

wān yán qǐ fú  qīng cuì yù dī  xiù lì yí rén    qún xióng fēn zhēng

 

máo sèdùn kāi    xún guī dǎo jǔ xiǎn wéi rén zhī màn shān biàn yě 

 

huān shēng xiào yǔ    lǜsè gōng chǎng    dà yǔ rú zhù  shēn xiān shì zú   

 

chūn shēn sì hǎi   fēng yuè wú biān  shì wài táo yuán   shān wài yǒu shān

 

fēi pù liú  quán     gǔ mù cān tiān   shī qíng huà yì   wèi wéi zhuàng guān

 

bái yī tiān shǐ   yù jié bīng qīng    zhòng zhì chéng chéng  chǔ biàn bù jīng   

 

jiù sǐ fú shāng   wàn zhòng yī xīn     hán xīn rú kǔ   shě shēng wàng sǐ

 

shēng sè jù lì   fān shān yuè lǐng    tū fā qí xiǎng      léi shēng dà zuò

 

xìng chōng chōng    qǐng kè jiān    wǔ jiǎo xīng      hūpéng yǐn lèi

 

yòu ér yuán       yè shēn rén jìng      huān hū què yuè    rú chī rú zuì

tāo tāo bù jué      yī xiè qiān lǐ       bù cí ér bié      hūn hūn yù shuì

 

háo wú jié zhì    mù míng ér lái    bǎo hán shēn qíng    xīng luó qí bù

 

bù máo zhī dì     zòng héng jiāo cuò    yuán yuán bù duàn  kū zhī bài yè

 

yù yán yòu zhǐ   tūn tūn tǔ tǔ  wú jū wú shù  bèi gǎn qīn qiè zhī kū yè luò

 

shǎn shuò qí cí      zhī zhī wú wú       shù shǒu dài bì   gān dǎn jù liè

 

kǒu ruò xuán hé   miào yǔ lián zhū  yǎn huā liáo luàn   mù dèng kǒu dāi

 

tán xiào fēng shēng   méi fēi sè wǔ  juàn niǎo zhī huán  chéng qún jié duì

 

sì jì cháng qīng     péng péng bó bó    fán yǎn hòu dài    yī chàng yīhè

 

wàn mǎ bēn téng   yáng pí fá zǐ   zhuó làng pái kōng    tí xīn diào dǎn

 

hètán xiào fēng shēng  bō làng tāo tāo  zhuó làng pái kōng  gé gù dǐng xīn

 

zhuān xīn zhì zhì  jì wǎng kāi lái  yī yī dài shuǐ   yǔ shí jù jìn

 

wéi cái shì jǔ   zhī rén shàn rèn    luàn kǎn làn fá  yǐ dé wéi lín

  评论这张
 
阅读(71)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018